3rd Kyu

 • Kihon - Demonstrate from Zenkutsu Dachi the following terminology moving forwards:
  • Shuto Uke, Mae Geri, Nukite
  • Yoko Geri Kekomi (from Zenkutsu Dachi)
  • Mawashi Geri
  • Soto Uke, Empi Uchi, Uraken, Gyakuzuki, Gedan Barai
  • Uchi Uke, Kizamizuki, Gyakuzuki, Gedan Barai, Ushirogeri
 • Kata
  • Heian Shodan
  • Heian Nidan
  • Heian Sandan
  • Heian Yondan
  • Heian Godan
 • Ippon Kumite - Any techniques, right and left hand, jodan and chudan and gedan height
 • Jiyu Kumite